Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

Twoje dane*

prześlij dokumenty aplikacyjne*

Prześlij dokumenty aplikacyjne
Możesz załadować maksymalnie 5 plików o rozmiarze do 10MB
Pliki muszą mieć mniej niż 10 MB.
Dozwolone typy plików: odf pdf doc docx.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „SOKOŁÓW” S.A. moich danych osobowych (i) dostarczonych w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i/lub (ii) CV i/lub (iii) w liście motywacyjnym:

[ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE]

a jeżeli otrzymam zatrudnienie, że dane te mogą być przechowywane w wersji papierowej w aktach osobowych pracownika przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy:

Administratorem Twoich danych osobowych jest "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, (adres: 08 – 300 SOKOŁÓW Podlaski, Al. 550 – lecia 1, e-mail: odo@sokolow.pl. Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje dane osobowe przetwarzamy, w procesie rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody dołączonej przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych (kwestionariusz osobowy/CV/list motywacyjny).

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora danych). Cofnięcie zgody spowoduje, że Administrator danych nie będzie mógł prowadzić procesu rekrutacji i Twoja kandydatura zostanie automatycznie odrzucona.

Twoje dane osobowe Administrator danych może udostępnić podmiotom z Grupy Kapitałowej, podmiotom wspierającym w procesie rekrutacji, podmiotom świadczącym usługi serwisowe i obsługę informatyczną.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a jeżeli otrzymasz zatrudnienie dane te mogą być przechowywane w wersji papierowej w aktach osobowych pracownika przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Przysługuje Ci również prawo dostępu do twoich danych, do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu rekrutacji.